Je op maat gemaakte fotobehang is binnen! Je ontwerp wordt bezorgd in panelen zoals hieronder getoond.

Ook ontvang je een handleiding met stapsgewijze instructies en een gratis installatiekit.

Hieronder vindt je een instructievideo waarbij stap voor stap wordt uitgelegd hoe je je fotobehang gaat installeren. Wil je de handleiding nog even doornemen. Download dan hieronder de handleiding in pdf.

Picture1
Bekijk hier de instructievideo

Wat heb je nodig voor je begint ?

Item 3, 4 en 5. Het mes, de waterbak en de behangrakel leveren wij mee bij uw bestelling !

  1. Trapladder
  2. Waterpas
  3. Hobbymes
  4. Waterbak
  1. Behangrakel
  2. Spons
  3. Potlood
  4. Meetlat

Stap 1

De wand v odrberelden

Zor g ervoor dat de werkplek vrij is v en obstacles.

We raden u aan om elke ander gew enst opper v lak te schilderen V oordat u lets aan de w andibeklending hangt.

Het w andopper v lak moet shoon , glad en dr oog zijn en v rijn v an v uiL.

U wordit aangeraden om in de v olgende gev allen priming te gebrulken:

Verf die afshifert of oud of beshadlgd is. Een w and met een oneffen opper v lak zoals lamberisering . Leg een dr uppeldoekje op de grond om de v loer te besher men.

Teken een lijn op de breedt v an het panel op de muur en het schietlood. 1

fig1
Figure 1
Stap 2

de panelen v oorber eiden: oor geplakte

Rol het panneel met de bedrukte kant losjes naar binnen.

dompel het opger oide panel v ofeding onder in de lade v an het

w andpaneel t ot het panel v oledig nat is en het klee fmiddel

geative eerd is (10 tot 15 seconden). 2

Verwijder de rol door de v oor r and langzaam uit de lade te trekken.

Met de lijmzijde naar bov en.

Leg het panel op de grond met de lijmzjide naar bov en.

De ‘geboekte’ strook bav at nu afbeeldingen aan beide zijden w aar bij

De lijm aan beide zijden contact maakt. 3

Het panel moet ongev eer 1 minuut “geboekt” bijv en.

Ont-boek het panel: vouw de bov enste helft v an het panel uit

Elkaar en laat de onderste helft v an het panel geboekt.

fig2
Figure 2
fig3
Figure 3

de panelen v oor ber eiden: om aan de muur te plakken

De eerste stap is het v oor ber eiden v an het plakset. Dit  process is bij elk  type subst aat anders.

Gebrulk altijd het plaksel dat door de fabricant w or dt anbev olen.

Voor de juist v ast held is het belangrijk dat u zich houdt aan de  menginst ructles.

Bring de lijm aan op de muur die we gaan bedekken met de wandbekleding met behulp v an een plakbor stel.

fig4
Figure 4

de panelen v oorber elden: de panelen v oorber elden

Gebrulk alt ijd het plakset dat door de fabricant aanbev olen wordt.

Voor de juist v ast held is het belangrijk dat u zich houdt aan de menginstructies.

Zor dat u het plaskel allen aan de “achter zijde” v an de

Wandbedekking aanbr engt.

A is u een gekleurd opper v lak gebrukt, ziet u sneller welke gedeelten nog geen plaksel bev atten.

Leg de wandbekleding op tafel met de bedrukte zijde ander, zodat het panel v an de w andbekleding over het uiteinde v a de tafel hagt.

Vul de plakborstel en v eeg de overtollage plakseter v an af. Bring de Plakset aan van bov en naar benden en v anuit het midden naar de randen in een v isgraaat matief.Boek de media om voor de installetie de spanning van het panel te halenl

Leg het panel op de grond met de lijmzihde naar bov en.

Vouw de lijmzijde dubbel IBELANGRUK: zor g date r tijdens het
boeken geen vouwn in het papier komen; het geboekte panel hoeft Niet v olledig te liggen.

De “geboekte” strook bevat nu afbeeldingen aan beide zijden w aar bij de lijm aan beide zijden contact maakt.

Herhaal deze bewerking bil de ander e panelen. Tussen de panelen

Randen we u aa om event uele plaksetresten van de tafel te v agen.

fig5
Figure 5
fig6
Figure 6

Stap 3

Eerste paneel ophangen

Het aphangen v an het paneel geschiedt bij alle soor ten W andbekleding ap dezelfde w ijze. We raden u aan om het eerste W andpaneel uit de buurt v an deuren of v eristers te hangen. U kunt Oak in een hoek beginnen.

Begin met het plaatsen v an het eerste paneel aan de bov enkant en Gebruik de v erticale v oor beeldlijn als referntie.
Lijndehar iz ont aler eferentie geleider sdie op 5.1 centimeters Afgedruktzijnv anafdebov enkant v anhet paneel uit met het snijpunt V an de w and en het plafond.

Strijkhet papier gladrnet deophangborst elv oor dew andbekle dingenw er kv ovenaan naar de randen aan de onderkant. Zorg dat er geen Lucht bellet jes v erschijnen en dat de rand bij de pot loodmark kering blijft Liggen.

fig7
fig8

Stap 4

de overige panelen plaatsen

u kunt een w andbekleding op twee manier en plaatsen: via een over lapping en van –rand-tat-rand. Zar g dat u weet hoe uw w andbekleding geplaatst moet worden v oar dat u start.

Overlapping: Zodr a het eerste paneel  goed is opgehangen, gaat u V erder met het ophangen v an de v olgende panelen. Gebruk de Eerste panelen en de dradekhruismat ker ingen als regerent ie punt. Het Pannel moet 0.9 centimeter; overlappen; zorg dat de twee dr andenkr uismar keringen op oopgriv eau ov ereenk omen. Strijk de w andbekleding glad op dezelfde manier als bij het eerste paneel.

Van-rand-tot-rand; zodr a het eerste paneel goed is opgehangen,Gaat u verder met het ophangen v an de v olgende panelen. Gebruik De rand v an het eerste paneel als regerentiepunt. Plaats de rand v an Het v olgende paneel op het zelfde niveau als de r and v an het v orige Paneel. Zorg dat de afdruk v an de twee panlen op oogniv eau Over eenkomen.

Stap 5

Bijsnijden en afwerken

knip athet ov ertolige materiaal rond een bepoaald object weg(zoals Bij een v enster of een deur)

Druk de paneeluit lijring met een liniaal tegen de w and en in de v oeg of Het snijpunt tussen de wand en je deur of venster.

 

Met behulp van een liniaal en de techniek v oor het bijsnijden v an Objecten. Kunt u de rand v an de WallArt langs het plafond, de plint en De w andr anden bijsnijden.                                                                                                    Gebruik het liniaal als     geleider en sni het overlappende materiaal w eg Met een scherp stanley mes TIP; Het mes moet scherp zijn om Scheuren te v oorkomen. Het blad moet regelmatig v erv angen W orden.

Stap 6

Wandbekleding ophangen rond Licht schakelaars of stopcant acten

Verwijder de fittingomslag

Hand een paneel over de fitting en strijk het heel v oar zichtig glad

Knip een gat met een schaar in de w andbekleding w aar het middelste Gedeelte v an de fitting w or dt geplaatst.                                                                          Verwijder het overschot v an de w andbekleding v an de fitting.Verwijder het overschot v oarzichting en overschrijd noait de groat te V an de fittingomslag.

Bevesting de fittingomslag opnieuw.