MyWalldesign56 garandeert de kwaliteit van elk geleverd product en staat garant voor een goede service. Hierbij horen ook enkele duidelijke afspraken, die zijn neergelegd in deze algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met MyWalldesign56 Producten. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met MyWalldesign56. Zowel MyWalldesign56 als de koper erkent elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Artikel 1 – Aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd

1.4 Verder kunnen aanbiedingen niet worden geruild of geretourneerd.
Artikel 2 – Prijzen

2.1 De vermelde consumentenprijzen zijn inclusief BTW.

2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.
Artikel 3 – Verzendkosten

3.1 Voor verzending van producten in Nederland brengt MyWalldesign56 Euro geen verzendkosten in rekening. Voor overige landen zullen de verzendkosten per land worden bepaald.

3.2 MyWalldesign56 behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor de verzending wel in rekening te brengen.
Artikel 4 – Betaling

4.1 Met Mollie of Paypal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

4.2 MyWalldesign56 stuurt u een bevestiging per email dat uw betaling ontvangen is.
Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2-4 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden.

5.2 MyWalldesign56 verpakt de producten in kartonnen dozen. Afhankelijk van het aantal artikelen en/of de omvang verstuurt MyWalldesign56 uw bestelling in een envelop of pakket.

5.3 De verzending wordt per email aan u bevestigd.

5.4 Alle producten zijn uit voorraad leverbaar of worden direct na uw bestelling geproduceerd. Mocht het echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Ten allen tijde na het verstrijken van 30 dagen zonder dat is geleverd kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 14 dagen.
Artikel 6 – Retourneren/Ruilen Herroepingsrecht

6.1 MyWalldesign56 levert uitsluitend fotoproducten die naar je eigen wensen geproduceerd worden en duidelijk op jouw persoonlijke behoeften afgestemd zijn. Daarom is er geen wettelijk herroepingsrecht van toepassing.
Artikel 7 – Garantie

7.1 MyWalldesign56 geeft een garantieperiode van 12 maanden op alle producten tegen kleurverandering of vervorming van het materiaal.

7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Scheuren en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het opplakken of verwijderen van de producten zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van MyWalldesign56.

7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig muursticker van MyWalldesign56 naar keuze.

7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met info@MyWalldesign56.com met daarin de klacht en uw aanspraak op de garantie. Vermeld uw klantnummer, ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat. U ontvangt per e-mail een retouradres.

7.5 De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De producten bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. U bent verplicht de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk te melden. Indien de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient u MyWalldesign56 daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48-uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijke motivatie te geven.

8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van MyWalldesign56 is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. MyWalldesign56 kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. MyWalldesign56 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

8.3 MyWalldesign56 is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8.4 MyWalldesign56 beeldt de producten omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen en details van de producten worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving en de afbeeldingen bij de betreffende sticker. MyWalldesign56 is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de fotos en het werkelijke sticker noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.
Artikel 9 – Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MyWalldesign56 in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat MyWalldesign56 gehouden is tot enige schadevergoeding.
Artikel 10 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
Artikel 11 – Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Met klachten kunt u per email terecht op info@MyWalldesign56.com Hierop zal uiterlijk binnen 30 dagen worden gereageerd, dan wel geïnformeerd dat de afhandeling meer tijd vergt.

11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Artikel 12 – Privacybeleid

12.1 Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leverings overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en wordt niet verstrekt aan derden.

12.2 Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u door MyWalldesign56 Products. MyWalldesign56 gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft, deze wordt uitsluitend intern gebruikt.

Artikel 13 – Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina/webshop en andere uitingen van MyWalldesign56 mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van MyWalldesign56.

MyWalldesign56

e-mail: info@MyWalldesign56.com
Kamer van Koophandelnr. : 58581154
BTW nummer: NL 2546.19.125
Algemene Voorwaarden MyWalldesign56, December 2015